Adatvédelem

Adatvédelem és adatkezelés

1.1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek és politika

A Voxinfo Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját. Ezeket magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat a Voxinfo Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 100.), a továbbiakban: Üzemeltető által működtetett Szolgáltatás keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás fogalmába az Üzemeltető tartalomszolgáltatási tevékenységei tartoznak bele, ide értve az ehhez kapcsolódó fizetési rendszer üzemeltetést is. A Szolgáltatás biztosítása során az Üzemeltető az adatokat szerverein gyűjti illetve tárolja.

A Szolgáltatás technikai hátterét, a következők tekintetében a 23VNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. III.) adja: Az Üzemeltető szervereinek elhelyezése, működésének biztosítása, őrzése, internethez kapcsolódása és a kapcsolat felügyelete. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek és a közhiteles cégkivonatok kézbesítésében közreműködő futárszolgálatnak a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és amennyiben alkalmazandó , személyre szabott formában történő nyújtása; a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, tájékoztatás adása, a működési problémák elhárítása, a Szolgáltatás minőségének biztosítása és az Általános Szerződési Feltételek érvényre juttatása.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról és a módosításáról 2005. évi XIX. törvény), valamint az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről) rendelkezéseit, illetve az Online Privacy Allience ajánlásait.

Jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltatás minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.2. Fogalom meghatározások

a) Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat (cím, telefonszám stb.) az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

b) Különleges adat:

1. a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre;

2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

e) Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

f) Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

g) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

h) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.

i) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk lehetetlen.

j) Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

k) Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

1.3. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során

a) Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

b) Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

c) Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjedhetnek túl.

d) Az adatoknak pontosaknak, és ha a szolgáltatás megkívánja időszerűeknek kell lenniük.

e) Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

f) Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

g) Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1.4. Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2. azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, de csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

az adatok akkor továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

1.5. Adatvédelmi irányelvek

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Üzemeltető felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelvekben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

1.6. Adatkezelési gyakorlat

a) Az Üzemeltető személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik.

b) Az Üzemeltető kizárólag a termékek (online tartalmak) megfizetéséhez (számlázásához), valamint a jogosult, illetve a címzett azonosításához szükséges adatokat kéri be, kezeli és tárolja.

c) A fizetési tranzakcióra, illetve a szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési hozzájárulás a fizetés kezdeményezésével megtörténik, és az érvényes adójogszabályok szerint a számlázási adatokat öt évig kötelesek vagyunk nyilvántartani.

d) A hozzájárulás nemlegessége esetén a rendszer nem engedélyezi a fizetési tranzakció, illetve a tartalomszolgáltatás igénybevételét, tekintettel arra, hogy a szükséges adatok hiányában a tranzakció nem hajtható végre.

f) A Megrendelő e-mail címének megadásával hozzájárul, hogy az Üzemeltető rendszeren tájékoztassa a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról, fejlesztésekről. Ezen felül az Üzemeltető a nyilvántartott adatokat kizárólag az adatalany(oka)t érintő, a Szolgáltatás közvetlen szervezésében, kezelésében és felügyeletében zajló tranzakciók, illetve tartalomszolgáltatások keretein belül használja fel. Azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.

Ha az adatvédelemmel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldjön e-mailt itt>>>.

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További információ